Auditorské služby jsou poskytovány zejména klientům, u nichž je ověření účetní závěrky vyžadováno zákonem o účetnictví. Jde především o podnikatelské subjekty, jako jsou akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, a to dle českých nebo podle mezinárodních účetních standardů.

 

Na audit pohlížíme jako na celoroční proces, jehož završením je auditorská zpráva. V průběhu tohoto procesu se proto naši pracovníci snaží pomoci klientovi s odstraněním metodických nedostatků a formou dílčích prověrek (tzv. Průběžných auditů) mu poskytnout informace o stavu účetnictví již v průběhu roku. Závěrečným auditem pak auditoři vyhodnotí výsledky této celoroční spolupráce. Postup práce auditu je koncipován tak, aby co nejméně zatěžoval pracovníky klienta, a přitom byl maximálně efektivní.

Povinný audit účetní závěrky
Zákon o účetnictví definuje kritéria pro povinný audit účetní závěrky. Tato povinnost se pak týká jak akciových společností nebo společností s ručením omezeným, tak i neziskových subjektů nebo rozpočtových a příspěvkových organizací. Subjektům, které tuto povinnost mají, pak nabízíme provedení auditu, jehož součástí je i průběžná metodická podpora.

Nepovinný audit účetní závěrky
Subjektům, jež nesplňují kritéria pro povinný audit, ale jejich vlastníci chtějí být informováni o stavu účetnictví, pak poskytujeme nepovinný audit, jenž se svými parametry přibližuje povinnému.
Audit konsolidované účetní závěrky
Skupinám, které podle zákona o účetnictví podléhají konsolidaci, pak zajišťujeme nejen ověření konsolidované účetní závěrky, ale i metodickou podporu při vlastní konsolidaci.
Audit dle standardů IFRS
Klientům se zahraniční majetkovou účastí, případně těm, kteří to pro svoji činnost potřebují, zajišťujeme audit podle standardů IFRS.
Audit projektů spolufinancovaných EU

Audit a poradenství při přeměnách
V případě transformací obchodních společností je za určitých, zákonem definovaných podmínek vyžadován audit. Poskytneme Vám ho včetně metodické podpory.
Forenzní audit
V souvislosti s podezřením na podvod v oblasti účetnictví může zahrnovat oblasti prověření vnitřních směrnic, nakládání s majetkem, prověření korupčního jednání, výběrových řízení, daňové „optimalizace” či střetu zájmů.
Audit pro územně samosprávné celky
Provádíme přezkoumávání hospodaření ÚSC, případně pak provádění kontrol hospodaření právnických osob zřízených a založených ÚSC.
Metodika a školení
Pro pracovníky našich klientů zajišťujeme školení a metodické konzultace vztahující se k auditu, konsolidaci, k vedení účetnictví a k účetní závěrce.


Naše služby
Audit, daně, účetnictví a mzdy jsou základními kameny našich služeb klientům. Naše společnosti je klientům poskytují jak dlouhodobě, tak i jako jednorázovou službu tam, kde to je nezbytné. Služby, které s našimi často souvisejí – jako jsou služby právníka, nebo oceňování pak pro klienty zajišťujeme prostřednictvím renomovaných externích specialistů.
Auditorské služby Daňové poradenství
Účetní služby Personalistika a mzdy

O společnosti

Služby

Aktuality

Ochrana osobních údajů

Kontakt

ZH&Partners s.r.o.

ZH&Partners Audit s.r.o.
Felberova 4/8

460 01 Liberec

Telefon
+420 483 034 156

+420 483 036 163

E-mail: info@zhpartners.cz
© 2017 ZH&PARTNERS s.r.o.. All Rights Reserved, Developed by 5Q